Welkom
Wie zijn wij
Visie
Begeleidingstraject
Vergoedingen
Contact
Training werkgeheugen
Leren van de Engelse taal
Begeleidingstraject

Na het eerste telefonische of e-mail contact komen wij graag op huisbezoek. Dit is een informele kennismaking met uw kind gevolgd door een intakegesprek met u. Vooraf vult u de ouder-intakevragenlijst in en ontvangen wij deze, aangevuld met overige gegevens (onderzoeksverslagen, rapporten e.d.).
Om de beginsituatie goed in kaart te kunnen brengen is ook een schoolbezoek van belang met als doel het afstemmen van de plannen van aanpak. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met school.

Voor het vaststellen van de behandeldoelen is het in een aantal gevallen nodig een pedagogisch-didactisch (deel)onderzoek af te nemen. Wanneer uw kind recentelijk een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek heeft ondergaan is nader onderzoek meestal niet nodig.
Na een periode van afstemming en verkenning wordt een plan van aanpak opgesteld, dat rekening houdt met de verwachtingen van u, uw kind en de school. Het handelingsplan wordt op schrift gezet en aan u verstrekt.

Na een periode van 3 tot 6 maanden vindt een evaluatiegesprek plaats, bij voorkeur op school. In dit gesprek wordt geëvalueerd welke vorderingen uw kind heeft gemaakt en of de behandeling al dan niet wordt voortgezet.
Ieder half jaar volgt een evaluatieverslag.